Systeme.io Affiliate Programma Contract

Door je als affiliate bij het Systeme.io Affiliate Programma (voortaan bekend als het "Affiliate Programma") aan te melden, ga je akkoord met de volgende voorwaarden van dit Contract (voortaan bekend als het "Contract").

Gelieve deze zorgvuldig door te lezen voordat je je aanmeldt.


Deze Voorwaarden zijn een wettelijke overeenkomst tussen ITACWT Limited, een bedrijf opgericht naar Iers Recht, met als adres ITACWT Limited, 3 Cruise Park Rise, Tyrrelstown, Dublin 15, Ierland ("systeme.io", "ITACWT LTD", "Wij", "Ons") en Jij (de "Affiliate", "Je").


De voorwaarden van het Contract beginnen bij het voltooien van je registratie bij systeme.io en eindigen bij annulering door één van beide partijen. Jij of wij kunnen het Contract op elk moment annuleren, met of zonder reden, door de andere partij een mededeling van annulering te geven. Een mededeling per e-mail, aan je adres in onze administratie, wordt beschouwd als voldoende mededeling om dit Contract te beëindigen.

Definities

"Systeme.io" betekent een bedrijf dat in het bezit is van ITACWT Limited en ook daardoor wordt beheerd of gecontroleerd.


"Affiliate Programma" betekent ons marketing affiliate programma zoals beschreven in dit Contract.


"Contract" betekent deze Marketing Affiliate Programma Contract en al het materiaal waarnaar erin wordt verwezen, gelinkt of dat daaraan is toegevoegd.


"Commissie" betekent een bedrag voor elke Klanttransactie zoals beschreven in de Affiliate Tool .


"Klanttransacties" zijn de transacties van Leads die in aanmerking komen voor Commissie volgens het gedeelte "Klanttransacties" van het Contract. Dit kunnen klantaankopen of klantaanmeldingen zijn, zoals verder beschreven staat in de Affiliate Tool.


"Lead" betekent een potentiële klant die klikt op de Affiliate Link die Wij je ter beschikking hebben gesteld via de Affiliate Tool.


"Affiliate Tool" betekent de tool die Wij Je ter beschikking stellen na je aanvaarding in het Affiliate-programma en die je kunt gebruiken om deel te nemen aan het Affiliate-programma.


"Affiliate Link" betekent de unieke tracking link die Je op je site plaatst of promoot via andere kanalen.


"Wij", "Ons", "Onze", "ITACWT LTD" en "systeme.io" betekent ITACWT Limited.


"Jij" en "Affiliate" betekent de partij, anders dan Wij, die deze Contract aangaat en deelneemt aan het Affiliate Programma.

Soort relatie

Jij en Wij zijn onafhankelijke contractanten, en niets in dit Contract zal een partnerschap, joint venture, agentschap, franchise, vertegenwoordiger of arbeidsverhouding tussen de partijen creëren. Je zult geen verklaringen afleggen, op je site of anderszins, die in tegenspraak zijn met dit Contract.

Leeftijdsgrens en toelating tot het programma

Om toegelaten te worden tot Ons Affiliate Programma, moet Je (i) ouder zijn dan 18 jaar, en (ii) akkoord gaan met de voorwaarden van dit contract.


Door je aan te melden bij de systeme.io Affiliate Tool, hetzij als gebruiker, klant of Affiliate, geef je toe ouder te zijn dan 18 jaar en ga je ermee akkoord dat de voorwaarden van het contract volledig van toepassing zijn op jou, totdat ze worden geannuleerd.


Zodra Jij je hebt aangemeld voor het Affiliate Programma krijg Je een URL-link die moet worden gebruikt om Je te identificeren bij het plaatsen van een link vanaf je site, e-mail of andere communicatie naar de systeme.io website. Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat elk van deze links correct is samengesteld.

Geen-uitsluitingsclausule

Dit Contract zal geen exclusieve verhouding opbouwen tussen Jou en Ons. Zowel Jij als Wij hebben het recht soortgelijke producten en diensten van derden aan te bevelen en met andere partijen samen te werken.

Klanttransacties

1 — Affiliate Programma Limiet. Elke geaccepteerde Lead vervalt binnen een jaar na de datum waarop de Lead op Affiliate Link heeft geklikt die door Jou is aangeboden.


Een Lead kan ook verlopen als hij op een Affiliate-link klikt die door een andere Affiliate dan Jij is aangeboden. Dit staat bekend als het werken "op de laatste verwijzer" of "op de laatste cookie".


Wij betalen Je Commissie van 60% voor elke nieuwe klant die een toepasselijke klanttransactie voltooit nadat hij op een door Jou aangeboden Affiliate-link heeft geklikt, op voorwaarde dat Je in aanmerking blijft komen om Commissie te ontvangen overeenkomstig de voorwaarden van deze Contract.

Het begin van het abonnement van de klant wordt bepaald door de datum van de eerste aankoop of aanmelding door de klant en Je ontvangt een Commissiebetaling voor die maandelijkse/jaarlijkse klanttransactie en voor alle extra aankopen die de klant tijdens zijn Abonneedienst doet, tenzij de Lead op een andere Affiliate Link klikt nadat hij de aankoop heeft gedaan.

2 — Geschiktheid. Om in aanmerking te komen voor de Commissie: (i) moet een Lead geaccepteerd en geldig zijn; (ii) moet een Klanttransactie hebben plaatsgevonden; (iii) moet een Klant gedurende een periode van 30 dagen klant zijn gebleven; en (iv) mag de Klanttransactie niet zijn gedaan door Jou of een aan Je verbonden partij zoals je werknemer, echtgenoot of familielid.


Je komt niet in aanmerking om Commissies of enige andere compensatie van ons te ontvangen indien: (i) deze vergoeding niet is toegestaan of beperkt door wetten of regels in Ierland of de wetten of regels van je jurisdictie; (ii) de betreffende klant bezwaar maakt tegen deze vergoeding of deze verbiedt of binnen 30 dagen na de aankoopdatum een terugbetaling eist; en (iii) de Commissiebetaling is verkregen op fraude, misbruik van de Affiliate Link, misbruik van de Affiliate Tool of in strijd met deze Overeenkomst, of op enige andere wijze die wij schadelijk achten voor het Affiliate Programma.


Wij kunnen de betalingen van de Commissie stopzetten als op enig moment niet aan een van deze toelatingscriteria wordt voldaan.

3 — Aanvaarding en Geldigheid. Je komt alleen in aanmerking voor een Commissiebetaling voor Klanttransacties die voortkomen uit Affiliate Leads die zijn gemaakt door de Affiliate Link die wij je ter beschikking stellen en die door systeme.io worden geaccepteerd. Een Affiliate Lead wordt als geldig en geaccepteerd beschouwd als deze, naar onze redelijke beoordeling, (i) een echt persoon is en (ii) een nieuwe potentiële klant van Ons is. Ongeacht het voorgaande behouden wij ons het recht voor om een Affiliate Lead naar eigen discretie te weigeren.


Indien een Lead binnen een periode van (1) jaar vanaf de eerste klik op de Affiliate Link geen Klantentransacties doet, kom Je niet in aanmerking voor een Commissie betaling, zelfs als de Lead na het aflopen van de periode besluit tot aankoop over te gaan. Indien een persoon voor het eerst op de Affiliate Link klikt nadat deze Contract is beëindigd of tot een einde is gekomen, is hij geen geldige Affiliate Lead.

4 — Betrokkenheid bij potentiële klanten. Zodra wij de Lead informatie hebben ontvangen, kunnen wij ervoor kiezen om direct contact met de prospect op te nemen, ongeacht of de Lead geldig is of niet. Als een Lead niet geldig is, kunnen wij ervoor kiezen om deze in onze database te houden en kunnen wij ervoor kiezen om met deze Lead in contact te komen. Elke overeenkomst tussen ons en een Lead zal naar eigen inzicht van systeme.io zijn.

5 — Commissie en Betaling. Om uitbetaling op grond van deze Contract te ontvangen, moet je: (i) akkoord gegaan zijn met de voorwaarden van dit Contract; (ii) alle noodzakelijke stappen hebben doorlopen om je account in de Affiliate Tool aan te maken in lijn met onze aanwijzingen; en (iii) een geldige en actuele betalingsmethode hebt in de Affiliate Tool met een dergelijk account.

6 — Betalingsvoorwaarden; Verbeurdverklaring. Wij zijn niet verplicht Commissie in verband met een Gebeurde Transactie aan Je te betalen. Zodra Je aan alle eisen in deze paragraaf voldoet, kom je in aanmerking voor het ontvangen van Commissie op Klanttransacties, zolang deze Klanttransacties niet betrekking hebben op dezelfde Klant als een Verbeurde Transactie.

7 — Commissie Uitbetaling. Wij bepalen de munteenheid waarin Wij de Commissie uitbetalen, evenals de toepasselijke omrekeningskoers. Wij betalen niet meer dan één Commissie of andere soortgelijke verwijzingskosten voor een bepaalde Klantentransactie (tenzij Wij daar naar eigen discretie voor kiezen).

8 — Belasting. Je bent verantwoordelijk voor de betaling van alle belastingen en kosten (inclusief bankkosten) die van toepassing zijn op de Commissie. Alle door Ons aan Je verschuldigde bedragen kunnen door Ons worden verrekend met door Je aan ons verschuldigde bedragen.

9 — Commissie Bedragen. Wij behouden ons het recht voor om het Commissiebedrag te wijzigen of aan te passen volgens de Affiliate Tool.

Brand promotie

Je hebt het recht om de middelen en merkbeelden die Wij Je ter beschikking stellen te gebruiken met in acht name van de volgende voorwaarden:

  • Je kunt de middelen op geen enkele manier wijzigen;
  • Je mag alleen Onze merken gebruiken in verband met het affiliate programma; en Je mag geen andere concurrerende merken gebruiken om systeme.io te promoten.
  • Je mag Ons handelsmerk niet op een misleidende manier gebruiken of impliceren dat Wij je diensten of producten ondersteunen, sponsoren of goedkeuren zonder Onze voorafgaande toestemming;
  • Je mag Ons handelsmerk niet gebruiken in strijd met de toepasselijke wetgeving of in verband met een onzedelijk, ongepast of onwettig onderwerp of materiaal.
  • Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat je recensies, productbeschrijvingen en artikelen voldoen aan alle toepasselijke auteurs- en handelsmerkregelingen en andere wetgeving. Systeme.io is niet verantwoordelijk als je auteursrechtelijk beschermd materiaal of handelsmerkmateriaal van een andere partij gebruikt in strijd met de wet.
  • Je moet onmiddellijk reageren als Wij je verzoeken het gebruik te stoppen.

Wettelijke bepalingen

Je moet aan alle toepasselijke buitenlandse en binnenlandse wetten voldoen (inclusief, zonder beperking, exportwetten en wetten met betrekking tot het verzenden van ongevraagde e-mails), overheidsregels, verordeningen en gerechtelijke administratieve bevelen, en je moet ervoor zorgen dat derde partijen die verkoop- of verwijzingsactiviteiten namens jou uitvoeren, hetzelfde doen. Je stemt ermee in geen bedrieglijke, misleidende, illegale of onethische marketingactiviteiten of andere activiteiten te ondernemen die schadelijk kunnen zijn voor Ons, Onze klanten of het grote publiek. Het Systeme.io Affiliate Programma kan worden beïnvloed door de exportwetten en -regels van de Verenigde Staten en andere exportwetten en -regels die van belang zijn in het gebied.

Vrijwaring

Je zult ons op eigen kosten schadeloosstellen, verdedigen en vrijwaren tegen elke claim, rechtszaak, actie of procedure van een derde partij tegen Ons, gebaseerd op of voortkomend uit je niet-nakoming of schending van deze overeenkomst, of je misbruik van handelsmerken.

We zullen: (i) Jou binnen dertig (30) dagen schriftelijk op de hoogte stellen van een dergelijke schadeclaim; (ii) Je de volledige controle geven over de verdediging of schikking van een dergelijke claim; en (iii) Je voorzien van alle informatie en assistentie waar Je op redelijke wijze om vraagt voor de verdediging of schikking van de claim.


Je zult geen enkel akkoord aanvaarden dat Ons een verplichting oplegt of van Ons verlangt een bekentenis af te leggen of Ons beperkingen oplegt zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze wettelijke verklaring wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Ierse recht. Eventuele geschillen in verband met deze voorwaarden vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Ierse rechtbanken.