Αποποίηση ευθυνών-νομική ειδοποίηση

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις καθορίζουν τους όρους χρήσης της διαδικτυακής υπηρεσίας https://systeme.io.


Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι έχει διαβάσει το παρόν έγγραφο και έχει αποδεχθεί όλες αυτές τις πληροφορίες, είτε η χρήση είναι προσωπική είτε επαγγελματική. Εάν η χρήση αυτή γίνεται με επαγγελματική ιδιότητα, ο χρήστης εγγυάται ότι διαθέτει τις απαραίτητες εξουσίες για την αποδοχή των παρόντων γενικών όρων εντός του οργανισμού του.

Συντάκτης ιστοσελίδας

Αυτός ο ιστότοπος δημοσιεύεται από την εταιρεία ITACWT:

ITACWT Limited

3 Cruise Park Rise

Tyrrelstown

Dublin 15

Ireland

Φιλοξενία

Amazon Web Services, Inc.

410 North Ave

Seattle, WA 98109-5210, US

Ευθύνη

Ο εκδότης του ιστότοπου παρέχει μεγάλο αριθμό δωρεάν πληροφοριών. Φροντίζει διαρκώς να θέτει τα μέσα που έχει στη διάθεσή του για να διασφαλίζει την ποιότητα αυτού του περιεχομένου. Ωστόσο, εναπόκειται στον χρήστη να διασφαλίσει τη συνάφεια αυτών των πληροφοριών με βάση την κατάστασή του. Ο χρήστης αναλαμβάνει να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτές με αποκλειστική του ευθύνη και απαλλάσσει τον εκδότη από κάθε σχετική ευθύνη.

Υπευθυνότητα κατά τη χρήση της υπηρεσίας

Ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην διαταράξει τη λειτουργία της υπηρεσίας που προσφέρεται στο https://systeme.io με οποιονδήποτε τρόπο.

Ειδικότερα, ο χρήστης δεσμεύεται να μην αναρτά παράνομα, δυσφημιστικά ή προσβλητικά μηνύματα στο σύνολο ή σε μέρος του δικτυακού τόπου.

Ο χρήστης συμφωνεί επίσης να παρέχει αληθή, ακριβή και πλήρη προσωπικά δεδομένα.

Cookies

Ο χρήστης ενημερώνεται ότι ενδέχεται να εγκατασταθούν cookies στο πρόγραμμα περιήγησής του. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης μπορεί να διαγράψει ελεύθερα τα cookies από το πρόγραμμα περιήγησής του.

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Μπορείτε να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο του ιστότοπου μέσω ενός συνδέσμου στο κάτω μέρος κάθε ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλεται.

Τα δικαιώματα αυτά μπορούν να ασκηθούν εγγράφως στην ακόλουθη διεύθυνση:

ITACWT Limited

3 Cruise Park Rise

Tyrrelstown

Dublin 15

Ireland

επισυνάπτοντας στην αίτησή σας φωτοαντίγραφο της ταυτότητάς σας.

Ακίνητα

Αυτός ο ιστότοπος αποτελεί αποκλειστική ιδιοκτησία της ITACWT LTD. Διευθυντής της έκδοσης είναι ο Aurélien Amacker.